Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van Quibble en de daarbij behorende diensten/websites durfteschrijven.nl, morningpages.nl en deinspiratieacademie.nl.

Vestigingsgegevens: Quibble, KvK A’dam 33303332
1315 SL 149, +31 (0)6 54 78 45 72
https://quibble.nl

Eva Smitt is de Functionaris Gegevensbescherming van Quibble. Zij is te bereiken via .
De privacyverklaring is te vinden op https://quibble.nl/privacybeleid

Voorwaarden met betrekking tot tekst en redactie:

a. Kwaliteit

 1. Quibble verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands geschreven zijn.

b. Geheimhouding

 1. Quibble verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die Quibble in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan ze weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

c. Opdracht en opdrachtbevestiging

 1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, via e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden, het gebruikelijke of standaardtarief en de condities waarop Quibble gebruikelijk levert.
 2. Bij het verstrekken van de opdracht omschrijven we deze kort en maken we afspraken over:
  • het doel en de omvang van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie en de eisen van de afnemer
  • de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is
  • de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn
  • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de correctie van de definitieve tekst of dienst
  • het geldende honorarium.

  Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

  • webredactie/eindredactie
  • projectmanagement
  • correctie van (digitale) drukproeven
  • verzorging van illustraties en/of fotografie
  • vormgeving, softwareontwikkeling en (website)bouw
  • vertalingen
 3. Opdrachtbevestigingen en bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen.

d. Concepttekst en eenmalige herziening

 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Projectprijzen zijn inclusief meerdere wijzigingen met een geldigheid van maximaal drie maanden, gerekend vanaf de datum van aanvang van de opdracht.

e. Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht maken Quibble en afnemer een aparte afspraak over de honorering. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden – extra uren en extra werkzaamheden worden volgens het afgesproken tarief gefactureerd.

f. Overmacht

 1. In geval van overmacht bij Quibble zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Quibble het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en te vergoeden.

g. Offerte, kennismaking en daarmee samenhangende kosten

 1. In offertes worden de in artikel 4 genoemde punten zoveel mogelijk opgenomen.
 2. Aan het doen van een beknopt voorstel voor en aan een oriënterend gesprek van maximaal dertig minuten zijn geen kosten verbonden. Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking of coachgesprek kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief. Geoffreerde bedragen zijn exclusief btw.
 3. De ideeën en de toelichting daarop, die in een offerte of voorstel zijn vervat blijven eigendom van Quibble. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.
 4. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor veertien dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

h. Kostensoorten

 1. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, eventuele reis- en/of verblijfskosten, materiële kosten en kosten van derden.

i. Levering en eerste gebruiksrecht

 1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Quibble.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Quibble niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Quibble heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht (10% van het geoffreerde bedrag dat betrekking heeft op het niet-geleverde deel).

j. Vrijwaring

 1. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde teksten. Hij vrijwaart Quibble tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden in teksten, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Quibble. De afnemer vrijwaart Quibble tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Quibble ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

k. Auteursrechten

 1. Quibble geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien Quibble extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium. Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Quibble een vergoeding toe van tenminste eenmaal het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium vijfmaal het standaard uurtarief van Quibble. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.
 3. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van Quibble krijgt, kan Quibble op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 4. De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van Quibble om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.
 5. Voor ideeën en tips van Quibble die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever Quibble een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

l. Betaling

 1. Minimaal 30% van de kosten worden voorafgaand aan een schrijf-/redactie(advies)project gefactureerd. Voor strippenkaarten, cursussen, coachtrajecten en workshops 100%, tenzij een betaling in termijnen is overeengekomen. Aangaande de rest van het totale factuurbedrag geldt een betalingsverplichting vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie/afronding van het traject. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie of het niet afronden van het (coach)traject.
 2. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum. Dertig dagen na verstrijken van de eerste betalingstermijn wordt het openstaande factuurbedrag verhoogd met 6%. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Quibble vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
 3. Bij langdurige/omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.
 4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom t/m € 2.500, met een minimum van € 40. Over de volgende €2.500 bedragen de kosten 10%, en over de volgende €5.000 5%, alles exclusief omzetbelasting.

m. Geschillen

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal altijd eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied Amsterdam of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing indien deze schriftelijk tussen Quibble en afnemer overeengekomen zijn.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Quibble behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Verkort overzicht van de voorwaarden met betrekking tot coaching en workshops:

met verwijzing naar de tevens van toepassing zijnde overige voorwaarden

Kwaliteit & succesgarantie Zie ook a, Kwaliteit

 1. In mijn teksten, coaching, (online) programma’s, trainingen en workshops deel ik mijn tools, kennis en jarenlange ervaring met je en begeleid ik je naar eer en geweten in het verbeteren van je schrijf-, marketing- en/of ondernemersvaardigheden. Hoeveel persoonlijke aandacht en ondersteuning je daarbij van mij krijgt hangt af van het door jou gekozen pakket.
 2. Om jou hoogwaardige diensten en producten te kunnen bieden en jou goed te kunnen begeleiden investeer ik veel tijd en geld in mijn persoonlijke ontwikkeling.
 3. Op Quibble rust enkel een inspanningsverplichting. Quibble is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de geleverde diensten. Ik zal de door mij te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar ik sta niet garant voor het succes en welslagen van mijn dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door jou gestelde doel. Wat jij uit mijn teksten, coaching, (online) programma’s, trainingen en workshops haalt en de wijze waarop je die inzichten, kennis en kunde implementeert in je leven is mede afhankelijk van je inzet en de tijd die je steekt in het uitwerken van de opdrachten.

Deelname / Niet goed, geld terug-garantie

 1. Indien je je hebt aangemeld voor een live coachsessie, workshop of training, kun je tot 14 dagen voor aanvang van de workshop je deelname annuleren, waarbij je 50% van de deelnamekosten verschuldigd blijft. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Tot 72 uur voor aanvang mag je wel een andere workshop kiezen, mits er plek is. Je mag altijd iemand anders in jouw plaats laten gaan; stel me hiervan op de hoogte via .
 2. Ben je niet tevreden over een programma of ander product met een kostprijs boven de € 100? Dan kun je je deelname uiterlijk veertien dagen na de start van het programma annuleren. Je krijgt dan je geld terug, minus € 50 administratiekosten. Neem daarvoor contact met me op via .
 3. Na afloop van de proefperiode van 14 dagen is tussentijds opzeggen niet meer mogelijk, is jouw deelname aan het programma onherroepelijk en verbind je je aan de verplichting de volledige cursus af te nemen en eventuele resterende (deel)betalingen te voldoen.

Betalingen Zie ook l, Betaling

 1. Quibble hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Voor een aantal producten bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De betalingstermijnen staan vermeld op de productpagina’s. Het betalen in afwijkende termijnen is alleen mogelijk in overleg.
 2. Betaal je in termijnen, dan blijft de verplichting tot betalen ook bestaan na afloop van het coachtraject, het programma of de workshop.
 3. Sommige pakketten/trajecten bevatten (extra) coachgesprekken of deelname aan workshops. Wanneer je achterloopt met je betalingen behoud ik mij het recht voor afspraken voor dergelijke coachgesprekken te annuleren en/of je de toegang tot workshops te weigeren, totdat je de betreffende betaling(en) gedaan hebt.
 4. Wanneer je weer bij bent met je betalingen kunnen we een nieuw coachgesprek inplannen of een plek reserveren bij een andere workshop, mits dit nog valt binnen de duur van het traject of het programma. Ik kan je niet garanderen dat daar ruimte voor is in mijn agenda of dat er nog plek is in de workshop.

Intellectueel eigendom en materiaalgebruik Zie ook k, Auteursrechten

 1. Alle teksten en materialen van mijn programma’s en workshops zijn mijn intellectueel eigendom. Je mag ze niet met anderen delen (ook niet via een commercieel product) en alleen gebruiken tijdens en na het doorlopen (en volledig betalen) van het programma.
 2. Je behoudt toegang tot alle cursusmaterialen zolang je een geldig abonnement hebt en/of , ook na afloop van de cursus. Ik zal je via jouw bij mij laatst bekende e-mailadres minimaal acht weken van tevoren op de hoogte stellen indien ik de materialen ga verwijderen of verhuizen. Je hebt dan dus minimaal acht weken de tijd om materialen te downloaden of op een andere manier te behouden.

Privacy Zie ook b, Geheimhouding

 1. Ik verzamel conform AVG alleen die persoonsgegevens die ik nodig heb voor mijn dienstverlening. Je kunt op enig moment je accounts/inschrijvingen verwijderen. Daarmee vervalt ook het recht op toegang tot niet-bewaarde cursusmaterialen. Voor overige informatie verwijs ik naar het Privacybeleid.

Klachten Zie ook m, Geschillen

 1. Indien je niet tevreden bent over een cursus, workshop of coaching van mij, laat me dat dan zo snel mogelijk weten. Stuur een zo duidelijk mogelijke onderbouwing van jouw klacht naar – ik kan dan reageren en een genoegdoening aanbieden indien de klacht gegrond is.
 2. Het indienen van een klacht verandert niets aan je betalingsverplichting.
 3. Klachten ingediend later dan veertien dagen na afloop van het traject, het programma of de workshop komen niet in aanmerking voor genoegdoening.

Aansprakelijkheid Zie ook j, Vrijwaring

 1. Behoudens aantoonbaar verwijtbare misdragingen, is mijn totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
 2. Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie ben ik niet aansprakelijk.
Quibble, 1998 – 2023, versie 191108 – 2.4